Archiwum Państwowe w Przemyślu

Cennik

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W PRZEMYŚLU OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 8.02.2008

 

1. REPRODUKCJE – STAWKI PODSTAWOWE

1.1. KSEROKOPIE

Format

monochromat. z dokumentacji aktowej

barwne z dokumentacji aktowej

monochromat. z mikrofilmu

monochromat. z księgozbioru bibliotecznego

A4 2,00 zł/strona 10,00 zł/strona 1,50 zł/strona 1,00 zł/strona
A3 4,00 zł/ strona 15,00 zł/strona 3,00 zł/strona 2,00 zł/ strona
powyżej A3 wielokrotność formatu A4 x 2,00 zł/strona wielokrotność formatu A4 x 10,00 zł/strona wielokrotność formatu A4 x 1,50 zł/strona wielokrotność formatu A4 x 1,00 zł/strona

1.2. FOTOGRAFIE

1.2.1. Fotografie cyfrowe: 7,50 zł/zdjęcie
1.2.2. Powiększenia fotograficzne

Tryb

Format

9 x 14 cm

13 x 18 cm

18 x 24 cm

24 x 30 cm

30 x 40 cm

czarno-białe,
barwne
12,00 zł/zdjęcie 15,00 zł/zdjęcie 20,00 zł/zdjęcie 30,00 zł/zdjęcie 40,00 zł/zdjęcie

1.2.3. Negatywy: 7,50 zł zł/klatka

1.3. MIKROFILMY

1.3.1. Mikrofilm negatywowy: 2,50 zł/klatka
1.3.2. Mikrofilm pozytywowy: 25,00 zł/metr

 

1.4. SKANY

1.4.1. Skany – postać cyfrowa

Format obrazu

Rozdzielczość

do 100 dpi

101-300 dpi

301-600 dpi

601-1200 dpi

powyżej 1200 dpi

do A5 (14,8 x 21 cm) 3,00 zł/skan 3,50 zł/skan 5,00 zł/skan 15,00 zł/skan 25,00 zł/skan
od A5 (14,8 x 21 cm)
do A4 (21 x 29,7 cm)
4,00 zł/skan 4,50 zł/skan 6,00 zł/skan 30,00 zł/skan 50,00 zł/skan
powyżej A4
(21 x 29,7 cm)
4,50 zł/skan 5,00 zł/skan 7,00 zł/skan 45,00 zł/skan 65,00 zł/skan

 

1.4.2. Retusz elektroniczny skanów: 20,00 zł za 1 godzinę pracy
1.4.3. Wydruki skanów

Rodzaj

Format

A4

A3

powyżej A3

monochromatyczne 2,00 zł/strona 4,00 zł/ strona wielokrotność formatu A4
x 2,00 zł/strona
barwne 10,00 zł/strona 15,00 zł/strona wielokrotność formatu A4
x 10,00 zł/strona

 

2. ODPISY I WYPISY

Język dokumentu

Rodzaij dokumentu

druk lub maszynopis

rękopis

akt metrykalny/akt stanu cywilnego

polski 15,00 zł strona (1800 znaków) 25,00 zł/strona (1800 znaków) 25,00 zł/akt
obcy 20,00 zł strona (1800 znaków) 30,00 zł strona (1800 znaków) 30,00 zł/akt
z przekładem z języka obcego 55,00 zł strona (1800 znaków) 65,00 zł strona (1800 znaków) 50,00 zł/akt

 

3. KOPIE I ODPISY Z DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ

Rodzaij dokumentu

kopia

odpis

świadectwo pracy 17,00 zł/dokument 35,00 zł/strona (1800 znaków)
inny niż świadectwo pracy dokument z zakresu stosunku pracy, w tym
dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia (z wyjątkiem kart
zarobkowych i zasiłkowych oraz list płac)
4,00 zł/dokument 8,00 zł/strona (1800 znaków)
kartoteka zarobkowa bądź zasiłkowa 4,00 zł/strona 8,00 zł/strona (1800 znaków)
lista płac 4,00 zł/strona 4,00 zł/pozycja zestawienia

Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia naliczana jest w wysokości nie wyższej niż 200,00 zł.

Kopie i odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są wykonywane nieodpłatnie w ramach limitu kopii 15 dokumentów/stron (według klasyfikacji zawartej w powyższej tabeli) lub odpisów 2 dokumentów – w odniesieniu do określonej sprawy. Za ewentualne dalsze kopie lub odpisy do tej samej sprawy pobierana jest należność według stawek podanych w powyższej tabeli.

 

4. INFORMACJA ARCHIWALNA

4.1. Wyszukiwanie dokumentów, kwerendy: 40,00 zł/godzina pracy

4.2. Udostępnianie raportów z archiwalnych baz danych:

4.2.1. Wydruk: 2,00 zł/strona
4.2.2. Transmisja elektroniczna: 2,00 zł/1 MB

 

5. KONSERWACJA

Wycena usług uwzględnia zasady opracowane przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP. Wskaźniki cenowe są wyrażone procentem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Wycena prac dotyczy 1 dm2 obiektu, uwzględnia współczynnik wymaganej rewaloryzacji równy 10% i podana jest w przedziale wartości, który uwzględnia różnice w stopniu trudności zabiegów konserwatorskich. Cena za prace z materiałem zagrzybionym lub zakażonym wzrasta o 50%.

5.1.Rękopis na papierze:

5.1.1. zwykły: 0,44-4,26%
5.1.2. iluminowany: 0,55-5,36%

5.2. Rękopis na pergaminie:

5.2.1. zwykły: 0,44-4,26%
5.2.2. iluminowany: 0,55-5,36%

5.3. Druki i maszynopisy:

5.3.1. kartki zadrukowane (lub maszynopis): 0,11-1,59%
5.3.2. druk (maszynopis) mieszany z rękopisem: 0,33-4,26%
5.3.3. mapy kolorowane ręcznie: 2,17-6.72%

5.4. Skóra:

5.4.1.naturalna: jasna: 1,40-4,92%, ciemna: 0,75-2,85%
5.4.2.tłoczona: jasna: 1,74-5,36%, ciemna: 0,99-3,30%
5.4.3.polichromowana: 1,98-3,61%
5.4.4.złocona: 2,09-5,14%
5.4.5.archeologiczna: 1,10-3,30%

5.5. Pieczęcie

5.5.1. woskowe: 1,24-7,16%
5.5.2. ołowiane: 1,92-9,07%
5.5.3. lakowe: 2,83-10,67%
5.5.4. papierowe: 1,07-5,34%

5.6. Dezynfekcja dokumentów w komorze próżniowej: cena uzgadniana indywidualnie w zależności od rodzaju akt i stopnia zakażenia (nie mniej niż 200,00 zł)

5.7. Dezynfekcja dokumentów ręczna: cena uzgadniana indywidualnie w zależności od rodzaju akt i stopnia zakażenia (nie mniej niż 40,00 zł)

5.8. Prace introligatorskie: cena uzgadniana indywidualnie (nie mniej niż 15,00 zł)

5.9. Ekspertyzy konserwatorskie: cena uzgadniana indywidualnie (nie mniej niż 50,00 zł)

5.10. Wykonywanie druków: 0,05 do 0,10 zł/szt. w zależności od rodzaju druku

 

6. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH WŁASNYM SPRZĘTEM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

6.1. Przygotowanie materiałów archiwalnych do filmowania, fotografowania lub skanowania własnym sprzętem zamawiającego:

6.1.1. mapy: 10,00 zł/mapa
6.1.2. pozostałe dokumenty: 4,00 zł/strona

 

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1. Archiwum świadczy usługi w ramach posiadanych możliwości organizacyjnych i technicznych.

7.2. Opłaty za usługi określone w punktach 1.4.2 i 4.1 naliczane są za każde rozpoczęte pół godziny pracy.

7.3. Z dokumentów wytworzonych przed rokiem 1800 nie wykonuje się kserokopii i skanów.

7.4. Nie wykonuje się reprodukcji dokumentów, jeżeli istnieje możliwość uszkodzenia dokumentu podczas jego reprodukowania (usługę mogą wykluczyć np. format, ciężar lub objętość obiektu, sposób oprawy, zły stan techniczny, rodzaj i gramatura papieru).

7.5. W przypadku utrudnień wynikających z charakteru zamówień składanych w zakresie usług określonych w częściach 1, 2 i 4 ceny usług mogą być ustalone indywidualnie w wysokości wyższej od podanej w cenniku. Do utrudnień takich zalicza się:

 1. reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,
 2. reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie, rozjaśnienie, kontrast),
 3. reprodukowanie wymagające przesłaniania fragmentów stron,
 4. fotografowanie złożonych obiektów trójwymiarowych (głównie pieczęci),
 5. wykonywanie kwerend na podstawie dokumentów obcojęzycznych lub trudno czytelnych
 6. wykonywanie odpisów (wypisów) na podstawie dokumentów trudno czytelnych,
 7. operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

7.6. Reprodukowanie materiałów archiwalnych własnym sprzętem wymaga każdorazowo uzyskania zgody Dyrektora Archiwum.

7.7. W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą, dopuszczalne jest wnoszenie należności w euro lub dolarach USA według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

7.8. Archiwum może zażądać wniesienia zaliczki na poczet należności w szczególności wówczas, jeżeli świadczenie usług pociąga za sobą zaangażowanie znacznych środków. Zaliczka – w wysokości nie mniejszej niż 25% przewidywanej końcowej należności – jest wskazana zwłaszcza, gdy należność ta przekracza 500 zł. Zaliczka na poczet należności, która jest ustalana według czasu pracy, może stanowić zapłatę za określoną liczbę godzin i stosownie do potrzeb może być uzupełniana. Kwota zaliczki jest rozliczana w ramach końcowej należności; ewentualne nadpłaty podlegają zwrotowi.

 

8. KOSZTY DODATKOWE

8.1. Cena usługi ulega podwyższeniu o 100% z tytułu realizacji zamówienia na wniosek zamawiającego w terminie wcześniejszym niż wynika to z terminarza realizacji zamówień (za skrócenie terminu realizacji co najmniej o 2/3). Ceny nie podwyższa się, jeśli przedmiotem zamówienia jest nie więcej niż 5 kserokopii formatu A4. Terminarz ustala się zgodnie z bieżącymi możliwościami realizacji zamówień na usługi.

8.2. Koszty przesyłki reprodukcji pokrywa zamawiający. Ustala się zryczałtowane opłaty za przesyłkę:

8.2.1. krajową: 5,00 zł
8.2.2. zagraniczną: 10,00 zł

8.3. W przypadku wypożyczenia mikrofilmów zamawiający pokrywa koszty przesyłki w ich pełnej wysokości. *

8.4. W przypadku reprodukcji cyfrowych do ceny usługi dolicza się koszt nośnika reprodukcji.

8.5. Opłaty pobierane od Archiwum przez bank z tytułu przeprowadzenia operacji związanych z zapłatą pokrywa zamawiający.

 

9. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA CENNIKA

9.1. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez:

 1. sądy,
 2. organy prokuratury,
 3. polskie urzędy konsularne są wykonywane nieodpłatnie.

9.2. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez organy władzy publicznej (z wyłączeniem organów wymienionych w punkcie 9.1.) są wykonywane nieodpłatnie w ramach limitu 15 kopii lub odpisów (wypisów) 2 dokumentów – w odniesieniu do jednej sprawy. Za ewentualne dalsze kopie lub odpisy do tej samej sprawy pobierana jest należność według stawek podstawowych podanych w części 1.

9.3. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez obce przedstawicielstwa w Polsce są wykonywane na ogólnych zasadach podanych w niniejszym cenniku, chyba, że umowy międzynarodowe lub ustawy stanowią inaczej.

9.4. W przypadku gdy realizacja zamówienia złożonego przez organ władzy publicznej pociągałaby za sobą znaczne koszty, archiwum może uzgodnić z zamawiającym pokrycie przezeń całości albo części niezbędnych nakładów.

9.5. Za wykonanie uwierzytelnionych kserokopii lub odpisów równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami pobierana jest należność:

9.5.1. za kopie w wysokości 50% ceny podstawowej określonej w części 1 (punkt 1.1)

9.5.2. za odpisy w wysokości 33% ceny podstawowej określonej w części 2.

 9.6. W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego (uwierzytelnionych kopii lub odpisów) – o ile wnioskodawca nie jest w stanie wskazać przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania określonego przezeń dokumentu albo innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez archiwum wymaga znacznego nakładu pracy, archiwum kwalifikuje wyszukiwanie dokumentów jako usługę i pobiera przychody z tego tytułu.

 9.7. Należności określone w punkcie 9.6 pobierane są niezależnie od ewentualnych opłat skarbowych, włącznie z opłatą za uwierzytelnienie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

 9.8. Dyrektor archiwum może odstąpić – w całości albo w części – od żądania należności z tytułów określonych w punkcie 9.6 jeśli uzna za uprawdopodobnioną trudną sytuację materialną osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 

10. CZYNNOŚCI NIE BĘDĄCE USŁUGAMI ARCHIWALNYMI DO KTÓRYCH NIE MA ZASTOSOWANIA NINIEJSZY CENNIK

10.1. Wydawanie zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów mających w obrocie prawnym rangę zaświadczenia z zastrzeżeniem części 9 punkt 9.5 i 9.6.

10.2. Czynności z zakresu bezpłatnego udostępniania materiałów archiwalnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 97 z dnia 8 czerwca 2006 r., poz. 673 z późn. zmianami).

10.3. Sporządzanie w jednym egzemplarzu wypisów, odpisów i reprodukcji dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, z zastrzeżeniem części 9 punkt 9.2 i 9.4 oraz pod warunkiem, że:

 1. zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia wymienione reprodukcje (odpisy, wypisy) są niezbędne, a także wskaże poszczególne dokumenty objęte zamówieniem, albo
 2. zamawiający jest ustawowo upoważniony do zbierania określonych kategorii danych bez związku ze sprawami indywidualnymi.

10.4. Wyszukiwanie dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, z zastrzeżeniem, że archiwum nie wykonuje przy tym zadań ciążących na zamawiającym a także pod warunkiem, że zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia zaznajomienie się z treścią wskazanych dokumentów jest potrzebne.

 

Numery kont bankowych Archiwum Państwowego w Przemyślu

 Uwaga: W tytule przelewu prosimy o podawanie nr sprawy.

Konto, na które należy dokonać wpłaty za realizację usług wymienionych w powyższym cenniku:

Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie

NBPLPLPW 43 1010 1528 0063 0522 3100 0000

Konto, na które należy dokonać wpłaty związanej z przesłaniem mikrofilmów

Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie

NBPLPLPW 43 1010 1528 0063 0522 3100 0000

Konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu, na które należy wpłacać opłaty skarbowe

Getin Noble Bank S.A.

89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:16862