Przepisy prawne dotyczące postępowania z dokumentacją

25 marca 2015

Podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2019, poz. 246)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006, nr 206 poz. 1517)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU. 2011.  Nr 14, poz. 67). Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do organów gmin i związków międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa, organów administracji zespolonej w województwie oraz odpowiednio dla urzędów obsługujących te organy, tj.: urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów obsługujących inne organy zespolonej administracji rządowej w województwie, jeżeli nie obsługuje ich urząd wojewódzki.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, których właścicielami lub złażycielami są ww. organy ( np. urzędy pracy, samorządowe ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, poradnie psychologiczno pedagogiczne, samorządowe zakłady budżetowe,  spółki gminne, szkoły, przedszkola, biblioteki, muzea, ośrokdi kultury, inspektoraty nadzoru budowlanego, zarządy dróg, ośrodki dokumentacji geodezyjno kartograficznej, zespoły opieki zdrowotnej) są zobowiązani, na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy archiwalnej, opracować w porozumieniu z właściwym dyrektorem archiwum państwowego własne przepisy kancelaryjne i archiwalne, tj.: instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-25
Data publikacji:2015-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:28139