Zapytanie ofertowe ws. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień

23 marca 2022

 

 

                                                                                                                                                                           Przemyśl, dnia 23.03.2022 r.

Znak sprawy: DAK.26.3.2022

 

Zapytanie ofertowe

(dotyczy trzeciego progu wartości szacunkowej zamówienia)

ws. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na „Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Dostawa skanera A1 wraz z komputerem i monitorem graficznym”, „Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Zakup, wymiana i montaż windy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej”, „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu”.

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum

NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;

e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

zaprasza

do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego Pełnomocnika postepowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.) skutkujących zawarciem umów na n/w zamówienia:

 1. Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Dostawa skanera A1 wraz
  z komputerem i monitorem graficznym z terminem realizacji przez wyłonionego Wykonawcę najpóźniej do dnia 20 listopada 2022 r.
 2. Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Zakup, wymiana i montaż windy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej z terminem realizacji przez wyłonionego Wykonawcę najpóźniej do dnia 20 listopada 2022 r.
 3. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu z terminem realizacji przez wyłonionego Wykonawcę najpóźniej do dnia 20 listopada 2022 r.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:
I. Przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie udzielonych pełnomocnictw jako pełnomocnik Zamawiającego. W zakresie ww. czynności Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. Ustalenia wartości szacunkowej zamówień i określenia trybów w/w zamówień zgodnych z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem.
 2. W przypadku stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia postepowania
  w ramach ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji z szacowania wartości zamówienia oraz wszelkich informacji związanych z zamówieniem.

 II. Opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisów Potrzeb i Wymagań zamówień zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w tym między innymi:

 1. przygotowania opisów przedmiotów zamówień,
 2. określenia warunków udziału w postępowaniach i sposobu weryfikacji spełnienia tych warunków,
 3. określenie kryteriów oceny ofert,
 4. sporządzenia wykazu oświadczeń, dokumentów i załączników jakie powinien złożyć wykonawca,
 5. przygotowania projektów oświadczeń i wzorów formularzy składanych przez Wykonawców,
 6. przygotowania projektów umów z wyłonionymi Wykonawcami i przedłożenia tych projektów do akceptacji przez Zamawiającego.
 7. publikacja ogłoszeń o zamówieniach we właściwych publikatorach,
 8. przekazania Zamawiającemu ogłoszeń, dokumentacji oraz wszelkich informacji związanych z zamówieniem w celu ich publikacji na własnej stronie internetowej.

III. Przeprowadzenie postępowań oraz wybór ofert najkorzystniejszych, skutkujący zawarciem umów z wyłonionymi Wykonawcami w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r. Termin ten jest właściwy również w przypadku konieczności powtórzenia danego postępowania. Termin ten może być wydłużony jedynie
w przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta bądź okażą się one nieważne oraz z innych przyczyn powodujących niemożność wyłonienia Wykonawcy. Wydłużenie terminu nastąpi na podstawie zgodnych oświadczeń Stron i powoduje zmianę Harmonogramu prac i terminów, o którym mowa w § 2 pkt 2 umowy. W zakresie ww. czynności Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do:

 1. Sporządzania odpowiedzi na ewentualne zapytania do treści SWZ/Opisów Potrzeb i Wymagań.
 2. Otwarcia, badania i oceny złożonych ofert.
 3. Przygotowania wezwań o uzupełnienie, wyjaśnienie, dokumentów oraz pełnomocnictw, zawiadomień o wyborze ofert najkorzystniejszych.
 4. Ewentualnego powoływania biegłych.
 5. Przedkładania Zamawiającemu propozycji wykluczenia Wykonawców z postępowania, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Dokonywania wszelkich czynności związanych z ewentualnymi odwołaniami wniesionymi do Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych organów, a także reprezentowanie Zamawiającego jako Pełnomocnik przed wskazanymi organami.
 7. Przygotowania umów (parafowania i podpisania) i doprowadzenia do zawarcia umów Zamawiającego z Wykonawcami wybranymi w ramach przeprowadzonych postępowań.
 8. Sporządzenia i zamieszczenia ogłoszeń o udzieleniu zamówień we właściwym publikatorze.
 9. Sporządzenia protokołów z postępowań.
 10. Podejmowania w imieniu Zamawiającego, wszelkich czynności związanych
  z prowadzeniem spraw sądowych, administracyjnych i pozasądowych, wynikłych z przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi, przekazywania dokumentów organom w związku z ewentualnymi kontrolami w trakcie i po zakończeniu postępowania, do czasu ostatecznego zakończenia sporów lub kontroli.
 11. Dokonywania na wniosek Zamawiającego konsultacji, wykładni zapisów umów zawartych w ramach przetargów w przypadku wątpliwości interpretacyjnych.
 12. Przekazania Zamawiającemu dokumentacji oraz wszelkich informacji związanych z zamówieniem w celu ich publikacji na własnej stronie internetowej. 
  IV. Wykonania innych czynności nieujętych w powyższym zakresie, a niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie wyżej wymienionych zamówień.

                                                                                      Opis przedmiotu zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2022 r. 

Warunki/wymogi realizacji zamówienia:

                                                       
1.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o posiadaniu prawa do reprezentacji, a także co do tego, że wszelkie dane dotyczące Wykonawcy są aktualne i zgodne
z danymi wynikającymi z właściwego rejestru (wzór oświadczenia w załączeniu).

Zamawiający odrzuci ofertę która nie zawiera powyższego warunku/wymogu realizacji zamówienia..


2.,  Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

Termin i warunki płatności:  przelew 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

Termin i sposób przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym
w Przemyślu ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl w sekretariacie (pok.100),  w oryginale w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień” lub przesłać w wersji nieedytowalnej drogą elektroniczną na adres e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl  wpisując w tytule e-maila: „Oferta na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022 r. do godziny 12:00. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisana przez osobę lub osoby upoważniane do reprezentowania Wykonawcy.

Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne.

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2022r. o godz. 12:30 w pokoju nr  106

Kryteria oceny i wyboru oferty: najniższa cena brutto za całość zamówienia – 100%,
Cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia

Inne elementy, jakie Zamawiający uznaje za istotne dla zamówienia:
Akceptacja postanowień umowy przez Wykonawcę określonych we wzorze umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami i sposób kontaktowania się
z nimi:
Pani Renata Kozioł,  e-mail: rkoziol@przemysl.ap.gov.pl

 

Zamawiający informuje, że może odstąpić od udzielenia zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

 

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty dla wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-23
Data publikacji:2022-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Kozioł
Liczba odwiedzin:796