Zasób Archiwalny

Granice chronologiczne i wielkość zasobu archiwum (na koniec 2016 r.)

Archiwum gromadzi akta z lat 1291–2016. W skład zasobu archiwum wchodzi 2423 zespoły, liczące 4 404 mb. – 546 951 j.a.

Magazyny

Jedną z ciekawszych grup zasobu są tzw. zbiory specjalne, do których należą: zbiór map, głównie z tzw. katastru galicyjskiego obejmujący ponad 3 tys. jednostek archiwalnych, zbiór afiszy, plakatów i druków ulotnych z Przemyśla i spoza miasta, zbiór fotografii oraz rękopisów prac naukowych i literackich. Do najcenniejszych i stosunkowo często wykorzystywanych przez historyków, obok archiwaliów staropolskich, należą akta instytucji wyznaniowych.


Magazyny

Największy i cenny źródłowo zespół to dokumenty z archiwum biskupstwa greckokatolickiego, obejmującego chronologicznie okres od końca XIII w. aż do likwidacji diecezji obrządku wschodniego w 1946 r. Coraz większym zainteresowaniem, nie tylko historyków, ale też demografów i genealogów cieszą się księgi metrykalne obrządku greckokatolickiego z poszczególnych dekanatów eparchii przemyskiej, a także zachowane w szczątkowym stanie metryki gmin żydowskich, ewangelickich i parafii rzymskokatolickich. Wiele możliwości badawczych stwarzają tez bogate materiały kancelarii notarialnych z terenu byłej Galicji, wykorzystywane dotychczas głównie w kwerendach majątkowych, spadkowych i odszkodowawczych. Akta te zawierają wiele ważnych informacji z historii gospodarczej, mogą być wykorzystywane w badaniach socjologicznych demograficznych, dostarczają wiadomości dotyczących struktury zawodowej i narodowościowej ludności oraz dotyczących problemu emigracji zarobkowej z Galicji. Dokumentują też stan posiadania znanych rodów, takich jak: Czartoryscy, Lubomirscy, Łubieńscy, Mniszchowie, Ossolińscy, Potoccy, Ponińscy, Raczyńscy, Romerowie, Tarnowscy.

Magazyny

Szczegółowe informacje dotyczące zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu można uzyskać w portalu Szukaj w Archiwach, który zawiera m.in. informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych w zasobie tutejszego Archiwum oraz w innych archiwach państwowych na terenie kraju. Dzięki zastosowaniu komputera w pracy archiwistów możliwe stało się opracowywanie informatorów o olbrzymich rozmiarowo partiach materiałów archiwalnych. Jedną z takich inicjatyw, koordynowaną przez Archiwum w Przemyślu jest projekt opracowania międzynarodowej bazy danych dotyczącej map z tzw. katastru galicyjskiego, a w efekcie końcowym wydanie drukiem zbiorczego informatora. W realizacji tego pomysłu uczestniczą archiwa polskie i ukraińskie, gromadzące materiały do wymienionego zagadnienia. Najobszerniejsze zbiory map katastralnych i materiałów pomocniczych przechowuje obok Archiwum przemyskiego, Archiwum Państwowe w Krakowie oraz Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie.

Akta miasta Przemyśla z lat 1402-1944

Magazyny

Do najcenniejszych należą dyplomy pergaminowe i papierowe z kancelarii królewskiej, miejskiej, biskupiej i papieskiej, księgi władz miejskich, księgi cechowe, akta dotyczące Żydów i Rusinów zamieszkałych w mieście.

Akta miasta Jarosławia z lat 1518-1944

Zawartość:

Dyplomy pergaminowe z lat 1518-1845, księgi rady miejskiej i urzędu ławniczego, księgi cechowe, testamenty mieszczan i szlachty, akta magistratu do 1939r.

Magazyny

Akta miasta Przeworska z lat 1664-1950

Zawartość:

Wypisy z ksiąg rady miejskiej i sądu ławniczego, akta z okresu zaborów (koniec XVIIIw.Do 1918), akta magistratu z lat 1918-1950.

Kościół greckokatolicki

Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu (1291...1946).

Dyplom Jana Kazimierza
Dyplom Jana Kazimierza, króla polskiego potwierdzający prawa i przywileje duchowieństwu obrządku greckiego, 20.VIII 1668, ABGK, sygn. 122

Zawartość: dyplomy królewskie, papieskie i biskupie, akta zwierzchnich władz kościelnych, wizytacje parafialne i dekanalne, duchowieństwo parafialne, obiekty sakralne, zakony i bractwa religijne, szkolnictwo kościelne, akta metrykalne. Uzupełnienie stanowią: akta Kapituły greckokatolickiej w Przemyślu (1551...1946), akta Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny (1934-1945), akta parafii greckokatolickich z Przemyśla i diecezji przemyskiej (głównie księgi metrykalne).

Magazyny

Kościół rzymskokatolicki

Akta metrykalne parafii rzymskokatolickich z diecezji przemyskiej z okresie 1737-1946 oraz z dekanatu lubaczowskiego rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej z lat 1823-1864

Magazyny

Kościoły protestanckie

Akta senioratów i parafii wyznania augsburskiego i helweckiego z okresu 1789-1939 (senioraty w Brigidau, Hartfeld, Jarosławiu, Lwowie, gminy wyznaniowe Raniżów i Przemyśl).

Magazyny

Izraelickie gminy wyznaniowe

Akta gmin: Bukowsko (1897- statut gminy), Jarosław (1877- metryki),
Leżajsk (1826-1866- metryki), Oleszyce (1814-1876- metryki), Przemyśl (1790-1893- metryki).

Sądy

Sądy grodzkie: Biecz, Brzozów, Dubiecko, Dynów, Frysztak, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Sokołów, Żmigród.

Sądy powiatowe: Bukowsko, Cieszanów, Dębica, Dukla, Głogów, Gorlice, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Radomyśl Wielki, Radymno, Ropczyce, Strzyżów, Tarnobrzeg, Rozwadów.

Sądy okręgowe: Jasło, Przemyśl, Rzeszów.

Sądy obywatelskie: Błażowa, Głogów Małopolski, Tyczyn

Magazyny

Notariaty

Akta notariuszy miast: Biecza, Birczy, Brzozowa, Bukowska, Cieszanowa, Dębicy, Dobromila, Dubiecka, Dukli, Dynowa, Frysztaka, Gorlic, Głogowa, Jarosławia, Kolbuszowej, Komarna, Krakowca, Krosna, Leżajska, Lubaczowa, Łańcuta, Mielca, Mościsk, Niska, Niżankowic, Pilzna, Pruchnika, Przemyśla, Przeworska, Radomyśla, Radymna, Ropczyc, Rozwadowa, Rzeszowa, Sanoka, Sądowej Wiszni, Sieniawy, Sokołowa, Strzyżowa, Tarnobrzega, Tyczyna, Ulanowa, Ustrzyk Dolnych, Zassowa.

Archiwum Zamku Leskiego (1471...1924)

Akta rodzin: Borowskich z Borowej, Konarskich z Dubiecka, Romanowskich z Ruszelczyc, Urbańskich z Haczowa

Magazyny

Archiwa i inne instytucje polskie i zagraniczne, przechowujące akta wytworzone na obecnym obszarze działania podlegającym archiwum

Magazyny

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:142455