Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przemysl.ap.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się można dzwoniąc pod numer telefonu 166703538. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Zgodnie z art. 18 pkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych żądanie powinno zawierać: 1. dane kontaktowe  osoby zgłaszającej żądanie; 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo; 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; 4. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zgodnie z art. 18 pkt 3-4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu znajduje się od strony południowej od ul. Joachima Lelewela. Do wejścia prowadzą schody, a także odpowiednio ukształtowana droga biegnąca od parkingu znajdującego się po północnej stronie budynku. Wejście z poziomu gruntu dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony wschodniej budynku i jest wyposażone w drzwi, do których prowadzi podjazd, zaś na ścianie budynku znajduje się wideodomofon po naciśnięciu którego zgłasza się pracownik archiwum  i osobiście  otwiera drzwi które są dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm,). Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się korytarz umożliwiający przejazd wózkiem do części piwnicznej prowadzącej do kolejnych drzwi (przeszklonych) otwieranych przez pracownika archiwum za pomocą klamki prowadzących do korytarza, w którym znajduje się winda. Po naciśnięciu przycisku przywołania winda zjeżdża na wezwanie i drzwi otwierają się automatycznie (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku na wprost głównych drzwi wejściowych do budynku. Pracownik punktu obsługi klienta udziela niezbędnych informacji dotyczących możliwości załatwienia sprawy. Obok Punktu Obsługi Klienta, po jego lewej stronie, znajduje się czytelnia akt, zaś po stronie prawej znajduje się czytelnia biblioteczna. Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzona jest obsługa interesantów znajdują się na parterze budynku. Przestrzenie komunikacyjne pozbawione są barier i ograniczeń architektonicznych. Ciągi komunikacyjne oraz wejścia do pomieszczeń są szerokie, nie ma progów, nierówności, schodków czy stromych powierzchni. Wnętrza pomieszczeń umożliwiają przemieszczanie się  na wózkach. Drzwi wewnątrz budynku i przejścia pozbawione są progów. W holu, przy Punkcie Obsługi Klienta znajduje się sofa i krzesła umożliwiające odpoczynek osobom starszym czy też poruszającym się za pomocą kul. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu do budynku dla osób z niepełnosprawnością na poziomie piwnicznym. W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczeń Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących, pętli indukcyjnej. W Archiwum istnieje możliwość prowadzenia rozmów w języku migowym. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym osobom niewidomym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16692