Zapytanie o cenę - Wymiana instalacji odgromowej w budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 października 2020

Zapytanie o cenę

(dotyczy drugiego progu wartości szacunkowej zamówienia)

 ws. wykonania robót budowlanych pn. „Wymiana instalacji odgromowej w budynku Archiwum Państwowego” w Przemyślu , przy ul. Lelewela 4 położonym na terenie działki nr 1060, obręb 205,”

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum

NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;

e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana instalacji odgromowej w budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu”, przy ul. Lelewela 4; na terenie działki nr 1060, obręb 205, objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Zasanie I”, podlegającego ochronie konserwatorskiej, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-486 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

27 grudnia 1991 r. na podstawie dokumentacji projektowej i zgodnie z nią, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy i zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy, które to Załączniki stanowią część składową umowy.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2020r

Warunki/wymogi realizacji zamówienia:  

  1.Akceptacja warunków umowy określonych we wzorze umowy

  1. Sporządzenie kosztorysu ofertowego szczegółowego

Termin i warunki płatności: przelew 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

Termin i sposób przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Przemyślu ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl w sekretariacie (pok.100), w oryginale w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem „OFERTA  na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana instalacji odgromowej w budynku Archiwum Państwowegolub przesłać w wersji nieedytowalnej drogą elektroniczną na adres e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl   wpisując w tytule e-maila:

    „OFERTA na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana instalacji odgromowej w budynku Archiwum Państwowego”

     w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października  2020 r. do godziny 10:00.

  1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – załącznik nr 1, oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważniane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
  2. Podpisy na ofercie oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.
  3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- zaparafowany wzór umowy

- kosztorys ofertowy szczegółowy

- oświadczenie Wykonawcy -  załącznik nr 4 do umowy

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w  pok. 100 (sekretariat), w dniu 27 października 2020 r. o godz: 10:10

Kryteria oceny i wyboru oferty: najniższa cena brutto za całość zamówienia - 100%. 

Cena oferty ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym koszt wszystkich materiałów, wykonania robót wynikających z dokumentacji będącej integralną częścią umowy i nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji, jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.

Inne elementy, jakie Zamawiający uznaje za istotne dla zamówienia:

- posiadanie wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia

- istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami i sposób kontaktowania się
z nimi:
Renata Kozioł, Kierownik Działu Administracji i Kadr adres e-mail: rkoziol@przemysl.ap.gov.pl

Zamawiający informuje, że może odstąpić od udzielenia zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-20
Data publikacji:2020-10-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:1931