Zapytanie ofertowe ws. zakupu samochodu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 lutego 2021

Przemyśl, dnia 09.02.2021r.

Znak sprawy: DAK.26.1.2021

 

Zapytanie ofertowe

ws.  zakupów inwestycyjnych  Archiwów Państwowych. Zakupu samochodu

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum

NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;

e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

zaprasza

do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:

zakup samochodu osobowego

 

Opis przedmiotu zamówienia:  warunki techniczne i zakres wyposażenia według załącznika nr 1

Termin realizacji zamówienia: do 1-go miesiąca po podpisaniu umowy

Warunki/wymogi realizacji zamówienia:

  1. wypełniony formularz opis przedmiotu zamówienia „Warunki techniczne i zakres wyposażenia samochodu osobowego” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  2. Wykonawca posiada aktualny wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS,
  3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 3.

Termin i warunki płatności:

przelew 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

Termin i sposób przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Przemyślu ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl w sekretariacie (pok.100), w oryginale w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu” lub przesłać w wersji nieedytowalnej drogą elektroniczną na adres e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl wpisując w tytule e-maila: „Oferta na zakup samochodu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2021 r. do godziny 12:00.
  2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – załącznik nr 2, oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważniane do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczęcią
  4. Wraz z oferta należy złożyć:

- wypełniony formularz opis przedmiotu zamówienia „Warunki techniczne i zakres wyposażenia samochodu osobowego” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- wypełniony i zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 3

- oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Miejsce i termin otwarcia ofert:

odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu jawnym w dniu 16.02.2021r. o godz. 14.00. w pokoju nr  103

Kryteria oceny i wyboru oferty:

najniższa cena brutto za całość zamówienia – 100%,
Cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia

Inne elementy, jakie Zamawiający uznaje za istotne dla zamówienia: -

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą:
Pani Renata KOZIOŁ,  e-mail: rkoziol@przemysl.ap.gov.pl

 

 

Zamawiający informuje, że może odstąpić od udzielenia zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-09
Data publikacji:2021-02-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:1991