Ogłoszenie o naborze na stanowisko: młodszy archiwista ds. digitalizacji materiałów archiwalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 października 2021

Archiwum Państwowe w Przemyślu

37-700 Przemyśl UL. Lelewela 4

Ogłoszenie nr 86758 / 29.10.2021

Młodszy Archiwista

Do spraw: digitalizacji materiałów archiwalnych w Oddziale V Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego

Dostępne także dla cudzoziemców

Liczba stanowisk; 1

Wymiar etatu: ½

Status: nabór w toku 

Miejsce pracy: Przemyśl, ul. Lelewela 4

Ważne do: 10 listopada  2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze:  1500,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Digitalizacja materiałów archiwalnych – jednostek książkowych, poszytów, akt luźnych, pocztówek, fotografii, materiałów płaskich o różnych formatach i ciężarze,
 • Obróbka graficzna skanów/plików zabezpieczających
 • Kontrola jakości skanów/plików
 • Katalogowanie i porządkowanie skanów w obowiązującej strukturze plików
 • Przygotowanie skanów do wysyłki
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Oddziału Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka, aparat fotograficzny)
 • Podstawowa znajomość z dziedziny grafiki komputerowej, obróbka zeskanowanych zdjęć, materiałów archiwalnych
 • Znajomość i obsługa programów do grafiki Adobe – Photoshop, CorelDraw, IrfanView,GIMP, Unreal Commander, itp
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, umiejętność pracy z pakietem MS Office w szczególności PowerPoint, Excel oraz LibreOffice
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe preferowany profil wykształcenia historia o specjalności archiwistyka
 • Staż pracy co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań z archiwistyki i reprografii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość obsługi aplikacji Batch Scan Wizard, EDS ALPHA.
 • Znajomość obsługi systemu ZoSIA oraz systemu EZD
 • Samodzielność

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka''
 • W zależności od niektórych kompetencji pracownika dodatek zadaniowy
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe na preferowanych warunkach

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • Praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu
 • Kontakt z kurzem i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt
 • Praca przy komputerze i urządzeniach peryferyjnych cztery godziny dziennie
 • Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, skaner, aparat cyfrowy, niszczarka)
 • Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym
 • W budynku znajduje się winda
 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • C.V. i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru powiadomimy CIę o tym telefonicznie

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • analiza formalna dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna która składać się będzie;

- z części teoretycznej ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz znajomości zagadnień szeroko rozumianej digitalizacji

- z części praktycznej- ćwiczenie ze znajomości obsługi programów komputerowych wskazanych w wymaganiach niezbędnych

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 10 listopada 2021

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86758" na adres: Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl, skrzynka podawcza urzędu (hol), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, lub wysłać pocztą na wyżej podany adres. Decyduje data stempla pocztowego.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 16/670 35 38 w godz. 8:00-14:00

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Przetwarzanie danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul Lelewela 4, 37-700 Przemyśl, tel.16 670 35 38
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@valven.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Archiwum Państwowego w Przemyślu na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz ewentualnie podmiotom udzielającym wsparcia Archiwum Państwowemu w Przemyślu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-29
Data publikacji:2021-10-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Kozioł
Liczba odwiedzin:1535