Zapytanie o cenę ws. Zakupu teczek i pudeł archiwizacyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 listopada 2022

                                                                            Przemyśl, dnia 21.11.2022 r.

Znak sprawy:DAK.26.24.2022

 

Zapytanie o cenę

(dotyczy drugiego i trzeciego progu wartości szacunkowej zamówienia)

 ws. Zakupu teczek i pudeł archiwizacyjnych

 

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum; NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

 

 

zaprasza

do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:

 

Zakup teczek wiązanych i pudeł archiwalnych w n/w ilości i rozmiarach:

1.pudło do archiwizacji teczek z otwieraną ścianą czołową, gramatura co najmniej 1100 g/m² o wymiarach:

   - długość 395 mm,  szerokość 255 mm,  szerokość grzbietu 165 mm – 1500 szt. 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

2.teczka wiązana gramatura 300 g/m²; kolor teczki ciemnoszary o wymiarach:

-  długość 320 mm, szerokość 230 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 2000 szt.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

3. teczka wiązana gramatura 300 g/m²; kolor teczki ciemnoszary o wymiarach:

- długość   320 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 35 mm – 1000 szt.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

4.teczka wiązana gramatura 300 g/m²; kolor teczki ciemnoszary o wymiarach

 - długość 370 mm, szerokość 250 mm,  szerokość grzbietu 35 mm – 1500 szt.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

5.teczka wiązana gramatura 300 g/m²; kolor teczki ciemnoszary o wymiarach

-  długość 390 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1500 szt.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

6.teczka wiązana gramatura 800 g/m²; kolor teczki ciemnoszary o wymiarach

-  długość 400 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1000 szt.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

7.teczka wiązana gramatura 800 g/m²; kolor teczki ciemnoszary o wymiarach

-  długość 390 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 3000 szt.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

8. teczka wiązana  gramatura 800 g/m²;  kolor teczki ciemnoszary o wymiarach

-  długość 410 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1000 szt.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

(opis przedmiotu zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 grudnia 2022 r.

Warunki/wymogi realizacji zamówienia:

1. Wykonawca wraz z ofertą złoży:

-  oświadczenie o posiadaniu prawa do reprezentacji a także co do tego, że wszelkie dane dotyczące Wykonawcy są aktualne i zgodne z danymi wynikającymi z właściwego rejestru (wzór oświadczenia w załączeniu)

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej – Załącznik Nr 2 (wzór oświadczenia w załączeniu)

- formularz cenowy – Załącznik Nr 3 do zapytania o cenę (wzór w załączeniu)

Zamawiający odrzuci ofertę która nie zawiera powyższych warunków/wymogów realizacji zamówienia.

 2. Opakowania muszą być wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 oraz gramaturą i w kolorze określonym w załączniku nr 4 opisie przedmiotu zamówienia. 

Termin i warunki płatności: przelew 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

Termin i sposób przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Archiwum Państwowym w Przemyślu ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl w sekretariacie (pok.100), w oryginale w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na zakup teczek i pudeł archiwizacyjnych” lub przesłać w wersji nieedytowalnej drogą elektroniczną na adres e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl wpisując w tytule e-maila: „Oferta na zakup teczek i pudeł archiwizacyjnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2022 r. do godziny 11:00
    Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisana przez osobę lub osoby upoważniane do reprezentowania Wykonawcy.
  2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne.

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.11. 2022 r. o godz. 11:30 w pokoju nr 106

Kryteria oceny i wyboru oferty:

najniższa cena brutto za całość zamówienia – 100%,

Cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym usługę transportową (koszty dostawy).

Inne elementy, jakie Zamawiający uznaje za istotne dla zamówienia: -

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami i sposób kontaktowania się
z nimi:
Pani Renata Kozioł,  e-mail: rkoziol@przemysl.ap.gov.pl

 

Zamawiający informuje, że może odstąpić od udzielenia zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

 

 Załącznikiem do zapytania o cenę jest:

Formularz oferty – Załącznik Nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej – Załącznik Nr 2.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-21
Data publikacji:2022-11-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Kozioł
Liczba odwiedzin:1425