Zapytanie o cenę ws. Zakupu opakowań ochronnych (pudeł i teczek archiwalnych)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 listopada 2022

Przemyśl, dnia 28.11.2022 r.

Znak sprawy:DAK.26.26.2022

 

Zapytanie o cenę

(dotyczy drugiego i trzeciego progu wartości szacunkowej zamówienia)

 ws. zakupu opakowań ochronnych (pudeł i teczek archiwalnych)

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum; NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

 

zaprasza

do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:

 

Zakup teczek wiązanych i pudeł archiwalnych w n/w ilości i rozmiarach:

  1. pudło do archiwizacji teczek z otwieraną ścianą czołową, gramatura co najmniej 1100 g/m² o wymiarach:

          - długość 395 mm,  szerokość 255 mm,  szerokość grzbietu 165 mm – 1000 szt. 
              szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

  1. teczka wiązana gramatura 300 g/m²; bez nadruku o wymiarach:

           -  długość 320 mm, szerokość 230 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1500 szt.

                szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

  1. teczka wiązana gramatura 300 g/m²; bez nadruku o wymiarach:

          - długość   320 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 35 mm – 1500 szt.

            szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

  1. teczka wiązana gramatura 300 g/m²; bez nadruku o wymiarach

            - długość 370 mm, szerokość 250 mm,  szerokość grzbietu 35 mm – 1000 szt.

          szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

  1. teczka wiązana gramatura 800 g/m²; bez nadruku o wymiarach

         -  długość 360 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1000 szt.

         szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

  1. teczka wiązana gramatura 800 g/m²; bez nadruku o wymiarach

       -  długość 380 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1000 szt.

        szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

       7. teczka wiązana gramatura 800 g/m²; bez nadruku o wymiarach

       -  długość 390 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 3000 szt.

         szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

       8 teczka wiązana  gramatura 800 g/m²;  bez nadruku  o wymiarach

      -  długość 400 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1000 szt.

         szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

  1. teczka wiązana gramatura 800 g/m²;  bez nadruku  o wymiarach

        -  długość 410 mm, szerokość 250 mm, szerokość grzbietu 50 mm – 1000 szt.

        szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 

(opis przedmiotu zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 grudnia 2022 r.

Warunki/wymogi realizacji zamówienia:

1.Wykonawca wraz z ofertą złoży:

-  oświadczenie o posiadaniu prawa do reprezentacji a także co do tego, że wszelkie dane dotyczące Wykonawcy są aktualne i zgodne z danymi wynikającymi z właściwego rejestru (wzór oświadczenia w załączeniu)

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej – Załącznik Nr 2 (wzór oświadczenia w załączeniu)

- formularz cenowy – Załącznik Nr 3 do zapytania o cenę (wzór w załączeniu)

Zamawiający odrzuci ofertę która nie zawiera powyższych warunków/wymogów realizacji zamówienia.

2.Opakowania muszą być wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 oraz wymogami określonymi w załączniku nr 4 opisie przedmiotu zamówienia.

Termin i warunki płatności: przelew 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

Termin i sposób przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Archiwum Państwowym w Przemyślu ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl w sekretariacie (pok.100), w oryginale w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na zakup opakowań ochronnych” lub przesłać w wersji nieedytowalnej drogą elektroniczną na adres e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl wpisując w tytule e-maila: „Oferta na zakup opakowań ochronnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2022 r. do godziny 11:00
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisana przez osobę lub osoby upoważniane do reprezentowania Wykonawcy.
3.Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne.

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.12. 2022 r. o godz. 11:30 w pokoju nr 106

Kryteria oceny i wyboru oferty:

najniższa cena brutto za całość zamówienia – 100%,

Cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym usługę transportową (koszty dostawy).

Inne elementy, jakie Zamawiający uznaje za istotne dla zamówienia: -

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami i sposób kontaktowania się
z nimi:
Pani Renata Kozioł,  e-mail: rkoziol@przemysl.ap.gov.pl

 

Zamawiający informuje, że może odstąpić od udzielenia zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

 

Załącznikiem do zapytania o cenę jest:

Formularz oferty – Załącznik Nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej – Załącznik Nr 2.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-28
Data publikacji:2022-11-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Kozioł
Liczba odwiedzin:1243